Bijlagen

 

De Gemeentewet schrijft voor dat over elk begrotingsjaar verantwoording wordt afgelegd aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening worden vervolgens door uw raad vastgesteld. In de jaarstukken wordt gerapporteerd over de voortgang van de doel- en budgetrealisaties over het afgelopen jaar.

Kijk voor de jaarrekening en bijbehorende documenten in het raadsinformatiesysteem iBabs