Ruimte en leefomgeving

Financieel

 

 

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 24 766 551 20 554 047
Saldo van baten -13 724 410 -15 731 700
Saldo van lasten en baten 11 042 141 4 822 347
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 268 172 2 506 296
Beschikkingen -1 872 261 -1 326 488
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 9 438 052 6 002 155
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
bijdrage vereveningsfonds 0 332 993
actualisatie grexen jrr 2020 0 189 000
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2020 12 188 1 219 393
saldo exploitatie riolering jrr 2020 - niet beklemde deel 0 508 926
jaarlijkse dotatie IMNOR 255 984 255 984
Beschikkingen Begroot Werkelijk
vrijval eenmalige toevoeging rentelasten 0 -232 160
dekking diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2019 -973 025 -973 025
dekking kapitaallasten IMNOR 2020 -121 303 -121 303
actualisatie risicoreservering bouwgrondexploitatie -477 933 0
dekking bijdrage N207 -300 000 0