Ruimte en leefomgeving

Budget

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 24.815.921 , baten € 16.072.637).

Lasten Begroot Werkelijk
Burgerzaken 574.652 511.080
Verkeer, vervoer en waterstaat 5.543.845 4.861.207
Economie 737.182 581.406
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.511.534 4.390.037
Riolering 2.887.921 2.867.153
Afval 974.574 850.613
Milieubeheer 91.477 78.246
Ruimtelijke ordening 4.567.155 6.574.746
Grondexploitatie 303 0
Overig 3.670.296 3.034.502
Mutaties reserves 394.630 1.066.931
Totaal lasten 23.953.569 24.815.921
Baten Begroot Werkelijk
Burgerzaken -708.103 -787.385
Verkeer, vervoer en waterstaat -211.426 -213.130
Economie -11.000 -22.506
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -166.486 -180.611
Riolering -3.531.965 -3.742.307
Afval -2.923.108 -2.838.535
Ruimtelijke ordening -4.116.372 -6.310.137
Overig -1.826.823 -1.510.727
Mutaties reserves -1.025.322 -467.299
Totaal baten -14.520.702 -16.072.637