Ruimte en leefomgeving

Financieel

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 20.158.908 17.532.914
Saldo van baten -11.190.234 -13.105.563
Saldo van lasten en baten 8.968.674 4.427.350
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 1.725.535 2.875.462
Beschikkingen -2.014.804 -1.706.064
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 8.679.405 5.596.748
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Mutatie tbv rentenotitie 2017 - RS grex 232.160 232.160
Mutatie tbv rentenotitie 2017 - RS wegen 45.897 45.897
Mutatie tbv rentenotitie 2017 - RS riolering 480.356 480.356
Onderhoud wegen Van Woudeweg 100.000 100.000
Onderhoud parels 15.000 15.000
Bijdrage vereveningsfonds 0 63.926
Actualisatie reserve grex- jrr 2017 0 784.068
Ophoging kades termijn 4 van 4; van algemene reserve 625.000 625.000
Exploitatiesaldo wegen - jrr 2017 0 328.780
Jaarlijkse bijdrage vanuit de exploitatie - RS IMNOR 200.275 200.275
saldo exploitatie riolering jrr 2017 26.847 0
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking HHR ophogen kades -1.816.500 -1.441.172
Toevoegen budget vanuit egalisatiereserve wegen -181.750 -181.750
Exploitatiesaldo riolering - jrr 2017 -6.653 -83.141
bijdrage aan exploitatie - RS IMNOR -9.901 0