Ruimte en leefomgeving

Budget

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 20.408.374 , baten € 14.811.627).

Lasten Begroot Werkelijk
Burgerzaken 459.575 465.772
Verkeer, vervoer en waterstaat 5.785.255 5.219.385
Economie 720.785 692.250
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.814.839 1.815.458
Riolering 2.592.330 2.668.270
Afval 2.602.802 2.467.847
Milieubeheer 794.793 831.549
Ruimtelijke ordening 1.628.413 1.511.174
Grondexploitatie 2.969.505 1.057.281
Overig 790.611 803.926
Mutaties reserves 1.725.535 2.875.462
Totaal lasten 21.884.443 20.408.374
Baten Begroot Werkelijk
Burgerzaken -599.497 -781.410
Verkeer, vervoer en waterstaat -123.383 -278.077
Economie -73.102 -85.204
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -86.717 -64.132
Riolering -3.261.406 -3.292.828
Afval -3.077.357 -3.198.936
Grondexploitatie -2.910.249 -4.193.741
Overig -1.054.113 -1.211.235
Mutaties reserves -2.014.804 -1.706.064
Totaal baten -13.205.038 -14.811.627