Bestuur, regio en middelen

Budget

Herkomst en besteding middelen Bestuur, regio en middelen (lasten € 3.958.376 , baten € 517.421).

Lasten Begroot Werkelijk
Gemeenteraad 523.044 512.638
College van B&W 777.594 765.278
Bestuurlijke samenwerking 578.259 562.584
Crisisbeheersing en brandweer 1.811.011 1.771.650
Accountant 40.650 40.119
Mutaties reserves 306.107 306.107
Totaal lasten 4.036.665 3.958.376
Baten Begroot Werkelijk
College van B&W -17.017 -93.391
Crisisbeheersing en brandweer -55.161 -55.165
Mutaties reserves -368.865 -368.865
Totaal baten -441.043 -517.421