Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

 

OVERHEAD
De vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat gemeenten met ingang van de begroting 2017 de overhead niet langer meer mogen toerekenen aan de afzonderlijke programma’s. Onder overhead verstaan we het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het doel is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken.

De overschrijding van € 260.939  ten opzichte van de begrote lasten voor overhead is voornamelijk veroorzaakt door een incidentele afschrijvingslast voor ICT-activa. In verband met de samenwerking met Alphen aan den Rijn in de gemeenschappelijk regeling Rijn en Braassem per 1 januari 2018  hebben wij verschillende activa die niet meer worden gebruikt en die ook geen economische waarde meer hebben, versneld moeten afschrijven. De totale eenmalige afschrijving bedroeg € 383.945. Daarnaast zijn er verschillende andere oorzaken die een kleinere positieve of negatieve afwijking hebben veroorzaakt en per saldo een positieve invloed hebben op de overheadlasten van € 123.006. De belangrijkste veroorzakers van deze onderbesteding zijn lagere opleidingskosten dan geraamd en het doorschuiven naar 2018 van de werkzaamheden voor het zaakgericht werken in verband met de ICT-samenwerking.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over economische activiteiten. In 2015 hebben we een inventarisatie gemaakt naar de activiteiten die naar verwachting onder de vennootschapsbelastingplicht gaan vallen. In 2017 moeten wij de eerste aangifte doen, over 2016. Op basis van de inventarisatie en berekening is een last voor de vennootschapsbelasting van maximaal € 5.000 per jaar begroot. Vooralsnog is geen reden om dit budget aan te houden. Het budget is incidenteel afgeraamd en na contact met belastingdienst zal dit mogelijk structureel worden afgeraamd.

ONVOORZIEN
Bij het vaststellen van de begroting 2017 is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit beleid is voortgezet in de meerjarenbegroting.